Publication
(All)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.006 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)TypescopusWOSFulltext/Archive link
12012A Multiclass Classification Tool Using Cloud Computing ArchitectureFEI-PEI LAI ; Chia-Ping Shen,; Chia-Hung Liu,; Feng-Sheng Lin,; Han Lin,; Chi-Ying F. Huang,; Cheng-Yan Kao,; Feipei Lai,; Jeng-Wei Lin,; FEI-PEI LAI conference paper20
22012A web-based medical emergency guiding systemMATTHEW HUEI-MING MA; JIN-MING WU; FEI-PEI LAI ; WEI-ZEN SUN conference paper10
32012Newborn Screening for Phenylketonuria: Machine Learning vs CliniciansWei-Hsin Chen,; Han-Ping Chen,; Yi-Ju Tseng,; Kai-Ping Hsu,; Sheau-Ling Hsieh,; Yin-Hsiu Chien,; Wuh-Liang Hwu,; Feipei Lai,; FEI-PEI LAI ; YIN-HSIU CHIEN ; WUH-LIANG HWU conference paper10