Results 1-179 of 179 (Search time: 0.02 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)SourcescopusWOSFulltext/Archive link
12023Position Matters! Empirical Study of Order Effect in Knowledge-grounded DialogueSu, Hsuan; Kumar, Shachi H.; Mazumder, Sahisnu; Chen, Wenda; Manuvinakurike, Ramesh; Okur, Eda; Sahay, Saurav; Nachman, Lama; SHANG-TSE CHEN ; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
22023On the Efficiency of Integrating Self-Supervised Learning and Meta-Learning for User-Defined Few-Shot Keyword SpottingKao, Wei Tsung; Wu, Yuan Kuei; Chen, Chia Ping; Chen, Zhi Sheng; Tsai, Yu Pao; HUNG-YI LEE 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2022 - Proceedings20
32023Parallel Synthesis for Autoregressive Speech GenerationHsu, Po Chun; Liu, Da Rong; Liu, Andy T.; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing00
42023Push-Pull: Characterizing the Adversarial Robustness for Audio-Visual Active Speaker DetectionChen, Xuanjun; Wu, Haibin; Meng, Helen; HUNG-YI LEE ; JYH-SHING JANG 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2022 - Proceedings00
52023Improving Generalizability of Distilled Self-Supervised Speech Processing Models Under Distorted SettingsHuang, Kuan Po; Fu, Yu Kuan; Hsu, Tsu Yuan; Gutierrez, Fabian Ritter; Wang, Fan Lin; Tseng, Liang Hsuan; Zhang, Yu; HUNG-YI LEE 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2022 - Proceedings20
62023Improving Textless Spoken Language Understanding with Discrete Units as Intermediate TargetWu, Guan Wei; Lin, Guan Ting; Li, Shang Wen; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
72023Why We Should Report the Details in Subjective Evaluation of TTS More RigorouslyChiang, Cheng Han; Huang, Wei Ping; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
82023ML-SUPERB: Multilingual Speech Universal PERformance BenchmarkShi, Jiatong; Berrebbi, Dan; Chen, William; Chung, Ho Lam; Hu, En Pei; Huang, Wei Ping; Chang, Xuankai; Li, Shang Wen; Mohamed, Abdelrahman; HUNG-YI LEE ; Watanabe, ShinjiProceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
92023How to Estimate Model Transferability of Pre-Trained Speech Models?Chen, Zih Ching; Yang, Chao Han Huck; Li, Bo; Zhang, Yu; Chen, Nanxin; Chang, Shou Yiin; Prabhavalkar, Rohit; HUNG-YI LEE ; Sainath, Tara N.Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
102023Chapter: Exploiting Convolutional Neural Network Adapters for Self-Supervised Speech ModelsChen, Zih Ching; Sung, Yu Shun; HUNG-YI LEE ICASSPW 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing Workshops, Proceedings
112023MetaEx-GAN: Meta Exploration to Improve Natural Language Generation via Generative Adversarial NetworksChuang, Yun Yen; Hsu, Hung Min; Lin, Kevin; RAY-I CHANG; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing
122023SLUE Phase-2: A Benchmark Suite of Diverse Spoken Language Understanding TasksShon, Suwon; Arora, Siddhant; Lin, Chyi Jiunn; Pasad, Ankita; Wu, Felix; Sharma, Roshan; Wu, Wei Lun; HUNG-YI LEE ; Livescu, Karen; Watanabe, ShinjiProceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
132023Introducing Semantics into Speech EncodersXu, Derek; Dong, Shuyan; Wang, Changhan; Kim, Suyoun; Lin, Zhaojiang; Liu, Bing; Shrivastava, Akshat; Li, Shang Wen; Tseng, Liang Hsuan; Lin, Guan Ting; Baevski, Alexei; HUNG-YI LEE ; Sun, Yizhou; Wang, WeiProceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
142023Revealing the Blind Spot of Sentence Encoder Evaluation by HEROSChiang, Cheng Han; Chuang, Yung Sung; Glass, James; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
152022A Fully Integrated 1.7mW Attention-Based Automatic Speech Recognition ProcessorLiou, Yi Long; Hsu, Jui Yang; Chen, Chen Sheng; Liu, Alexander H.; HUNG-YI LEE ; TSUNG-TE LIU IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs00
162022Editorial Editorial of Special Issue on Self-Supervised Learning for Speech and Audio ProcessingHUNG-YI LEE ; Watanabe, Shinji; Livescu, Karen; Mohamed, Abdelrahman; Sainath, TaraIEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing00
172022Self-Supervised Speech Representation Learning: A ReviewMohamed, Abdelrahman; HUNG-YI LEE ; Borgholt, Lasse; Havtorn, Jakob D.; Edin, Joakim; Igel, Christian; Kirchhoff, Katrin; Li, Shang Wen; Livescu, Karen; Maaløe, Lars; Sainath, Tara N.; Watanabe, ShinjiIEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing4810
182022On the Transferability of Pre-trained Language Models: A Study from Artificial DatasetsChiang, Cheng Han; HUNG-YI LEE Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 20225
192022Meta Learning for Natural Language Processing: A SurveyHUNG-YI LEE ; Li, Shang Wen; Vu, Ngoc ThangNAACL 2022 - 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Proceedings of the Conference4
202022SUPERB-SG: Enhanced Speech processing Universal PERformance Benchmark for Semantic and Generative CapabilitiesTsai, Hsiang Sheng; Chang, Heng Jui; Huang, Wen Chin; Huang, Zili; Lakhotia, Kushal; Yang, Shu Wen; Dong, Shuyan; Liu, Andy T.; Lai, Cheng I.Jeff; Shi, Jiatong; Chang, Xuankai; Hall, Phil; Chen, Hsuan Jui; Li, Shang Wen; Watanabe, Shinji; Mohamed, Abdelrahman; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics19
212022Exploring Continuous Integrate-and-Fire for Adaptive Simultaneous Speech TranslationChang, Chih Chiang; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH30
222022TOWARD DEGRADATION-ROBUST VOICE CONVERSIONHuang, Chien Yu; Chang, Kai Wei; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings10
232022Few-Shot Cross-Lingual TTS Using Transferable Phoneme EmbeddingHuang, Wei Ping; Chen, Po Chun; Huang, Sung Feng; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH00
242022Listen, Adapt, Better WER: Source-free Single-utterance Test-time Adaptation for Automatic Speech RecognitionLin, Guan Ting; Li, Shang Wen; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH10
252022Spoofing-Aware Speaker Verification by Multi-Level FusionWu, Haibin; Meng, Lingwei; Kang, Jiawen; Li, Jinchao; LI XU; Wu, Xixin; HUNG-YI LEE ; Meng, HelenProceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH20
262022XDBERT: Distilling Visual Information to BERT from Cross-Modal Systems to Improve Language UnderstandingHsu, Chan Jan; HUNG-YI LEE ; Tsao, YuProceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics0
272022Membership Inference Attacks Against Self-supervised Speech ModelsTseng, Wei Cheng; Kao, Wei Tsung; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH10
282022Improving Distortion Robustness of Self-supervised Speech Processing Tasks with Domain AdaptationHuang, Kuan Po; Fu, Yu Kuan; Zhang, Yu; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH30
292022Anticipation-Free Training for Simultaneous Machine TranslationChang, Chih Chiang; Chuang, Shun Po; HUNG-YI LEE IWSLT 2022 - 19th International Conference on Spoken Language Translation, Proceedings of the Conference2
302022Adversarial Rap Lyric GenerationChuang, Yun Yen; Hsu, Hung Min; RAY-I CHANG ; HUNG-YI LEE Proceedings - 2022 4th International Conference on Natural Language Processing, ICNLP 202200
312022Self-supervised Representation Learning for Speech ProcessingHUNG-YI LEE ; Mohamed, Abdelrahman; Watanabe, Shinji; Sainath, Tara; Livescu, Karen; Li, Shang Wen; Yang, Shu Wen; Kirchhoff, KatrinNAACL 2022 - 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Tutorial Abstracts2
322022DON'T SPEAK TOO FAST: THE IMPACT OF DATA BIAS ON SELF-SUPERVISED SPEECH MODELSMeng, Yen; Chou, Yi Hui; Liu, Andy T.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings70
332022MFA-Conformer: Multi-scale Feature Aggregation Conformer for Automatic Speaker VerificationZhang, Yang; Lv, Zhiqiang; Wu, Haibin; Zhang, Shanshan; Hu, Pengfei; Wu, Zhiyong; HUNG-YI LEE ; Meng, HelenProceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH160
342022DDOS: A MOS Prediction Framework utilizing Domain Adaptive Pre-training and Distribution of Opinion ScoresTseng, Wei Cheng; Kao, Wei Tsung; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH40
352022An Exploration of Prompt Tuning on Generative Spoken Language Model for Speech Processing TasksChang, Kai Wei; Tseng, Wei Cheng; Li, Shang Wen; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH60
362022AdapterBias: Parameter-efficient Token-dependent Representation Shift for Adapters in NLP TasksFu, Chin Lun; Chen, Zih Ching; Lee, Yun Ru; HUNG-YI LEE Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2022 - Findings5
372022DUAL: Discrete Spoken Unit Adaptive Learning for Textless Spoken Question AnsweringLin, Guan Ting; Chuang, Yung Sung; Chung, Ho Lam; Yang, Shu Wen; Chen, Hsuan Jui; Dong, Shuyan; Li, Shang Wen; Mohamed, Abdelrahman; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH50
382022Learning Phone Recognition from Unpaired Audio and Phone Sequences Based on Generative Adversarial NetworkLiu D.-R; Hsu P.-C; Chen Y.-C; Huang S.-F; Chuang S.-P; Wu D.-Y; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing31
392022Meta-TTS: Meta-Learning for Few-Shot Speaker Adaptive Text-to-SpeechHuang S; Lin C; Liu D; Chen Y; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing126
402022Improving the Adversarial Robustness for Speaker Verification by Self-Supervised LearningWu H; Li X; Liu A.T; Wu Z; Meng H; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing1310
412021Multi-modal User Intent Classification Under the Scenario of Smart Factory (Student Abstract)Chiu, Yu-Ching; Chang, Bo-Hao; Chen, Tzu-Yu; Yang, Cheng-Fu; NANYI BI ; Tsai, Richard Tzong-Han; HUNG-YI LEE ; YUNG-JEN HSU Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence00
422021The Efficacy of Self-Supervised Speech Models as Audio RepresentationsTUNG-YU WU; Hsu, Tsu Yuan; Li, Chen An; Lin, Tzu Han; HUNG-YI LEE Proceedings of Machine Learning Research0
432021Unsupervised Multiple Choices Question Answering: Start Learning from Basic KnowledgeLiu, Chi Liang; HUNG-YI LEE Proceedings of the 3rd Workshop on Machine Reading for Question Answering, MRQA 20210
442021Hierarchical Prosody Modeling for Non-Autoregressive Speech SynthesisChien C.-M; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021 - Proceedings180
452021End-to-End Whispered Speech Recognition with Frequency-Weighted Approaches and Pseudo Whisper Pre-trainingChang H.-J; Liu A.H; Lee H.-Y; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021 - Proceedings40
462021Towards lifelong learning of end-to-end ASRChang H.-J; Lee H.-Y; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH50
472021Adversarial Defense for Automatic Speaker Verification by Cascaded Self-Supervised Learning ModelsWu H; Li X; Liu A.T; Wu Z; Meng H; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings270
482021Defending Your Voice: Adversarial Attack on Voice ConversionHuang C.-Y; Lin Y.Y; Lee H.-Y; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021 - Proceedings230
492021Improving automatic speech recognition and speech translation via word embedding predictionChuang S.-P; Liu A.H; Sung T.-W; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing73
502021FragmentVC: Any-to-any voice conversion by end-to-end extracting and fusing fine-grained voice fragments with attentionLin Y.Y; Chien C.-M; Lin J.-H; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings340
512021Audio Albert: A Lite Bert for Self-Supervised Learning of Audio RepresentationChi P.-H; Chung P.-H; Wu T.-H; Hsieh C.-C; Chen Y.-H; Li S.-W; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021 - Proceedings620
522021TERA: Self-Supervised Learning of Transformer Encoder Representation for SpeechLiu A.T; Li S.-W; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing12984
532021Investigating the Reordering Capability in CTC-based Non-Autoregressive End-to-End Speech TranslationChuang S.-P; Chuang Y.-S; Chang C.-C; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 202112
542021Is BERT a Cross-Disciplinary Knowledge Learner? A Surprising Finding of Pre-trained Models' TransferabilityKao W.-T; HUNG-YI LEE Findings of the Association for Computational Linguistics, Findings of ACL: EMNLP 20214
552021Meta learning and its applications to natural language processingVu N.T; Li S.-W.; HUNG-YI LEE ACL-IJCNLP 2021 - 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing, Tutorial Abstracts6
562021S2VC: A framework for any-to-any voice conversion with self-supervised pretrained representationsLin J.-H; Lin Y.Y; Chien C.-M; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH110
572021Auto-KWS 2021 challenge: Task, datasets, and baselinesWang J; He Y; Zhao C; Shao Q; Tu W.-W; Ko T; Lee H.-Y; Xie L.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH10
582021One shot learning for speech separationWu Y.-K; Huang K.-P; Tsao Y; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings40
592021Voting for the right answer: Adversarial defense for speaker verificationWu H; Zhang Y; Wu Z; Wang D; Lee H.-y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH90
602021Stabilizing label assignment for speech separation by self-supervised pre-trainingHuang S.-F; Chuang S.-P; Liu D.-R; Chen Y.-C; Yang G.-P; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH70
612021Again-vc: A one-shot voice conversion using activation guidance and adaptive instance normalizationChen Y.-H; Wu D.-Y; Wu T.-H; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings460
622021Semi-supervised spoken language understanding via self-supervised speech and language model pretrainingLai C.-I; Chuang Y.-S; Li S.-W; Glass J.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings250
632021SUPERB: Speech processing Universal PERformance BenchmarkYang S.-W; HUNG-YI LEE et al. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH820
642021Investigating on incorporating pretrained and learnable speaker representations for multi-speaker multi-style text-to-speechChien C.-M; Lin J.-H; Huang C.-Y; Hsu P.-C; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings330
652021Non-Autoregressive Mandarin-English Code-Switching Speech RecognitionChuang S.-P; Chang H.-J; Huang S.-F; HUNG-YI LEE 2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2021 - Proceedings60
662021An Exploration of Self-Supervised Pretrained Representations for End-to-End Speech RecognitionChang X; Maekaku T; Guo P; Shi J; Lu Y.-J; Subramanian A.S; Wang T; Yang S.-W; Tsao Y; HUNG-YI LEE ; Watanabe S.2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2021 - Proceedings360
672021How Far Are We from Robust Voice Conversion: A SurveyHuang T.-H; Lin J.-H; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE 2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021 - Proceedings100
682021Utilizing self-supervised representations for MOS predictionTseng W.-C; Huang C.-Y; Kao W.-T; Lin Y.Y; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH240
692020Defense for black-box attacks on anti-spoofing models by self-supervised learningWu H; Liu A.T; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH70
702020WG-WaveNet: Real-time high-fidelity speech synthesis without GPUHsu P.-C; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH100
712020Mockingjay: Unsupervised speech representation learning with deep bidirectional transformer encodersLiu, A.T.; Yang, S.-W.; Chi, P.-H.; Hsu, P.-C.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings2230
722020Self-Supervised Deep Learning for Fisheye Image RectificationChao, C.-H.; Hsu, P.-L.; YU-CHIANG WANG ; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings180
732020SpeechBERT: An audio-and-text jointly learned language model for end-to-end spoken question answeringChuang Y.-S; Liu C.-L; Lee H.-Y; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH260
742020Order-free learning alleviating exposure bias in multi-label classificationTsai C.-P; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE AAAI 2020 - 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence14
752020Defense Against Adversarial Attacks on Spoofing Countermeasures of ASVWu H; Liu S; Meng H; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings300
762020Semi-supervised learning for multi-speaker text-to-speech synthesis using discrete speech representationTu T; Chen Y.-J; Liu A.H; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH00
772020DARTS-ASR: Differentiable architecture search for multilingual speech recognition and adaptationChen Y.-C; Hsu J.-Y; Lee C.-K; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH220
782020VQVC+: One-shot voice conversion by vector quantization and U-Net architectureWu D.-Y; Chen Y.-H; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH350
792020Understanding self-attention of self-supervised audio transformersYang S.-W; Liu A.T; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH110
802020Guest editorial special issue on adversarial learning in computational intelligenceZhang, Z.; Metaxas, D.N.; Lee, H.-Y.; Schuller, B.W.; HUNG-YI LEE IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence00
812020Meta Learning for End-To-End Low-Resource Speech RecognitionHsu, J.-Y.; Chen, Y.-J.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings480
822020Polly want a cracker: Analyzing performance of parroting on paraphrase generation datasetsMao, H.-R.; HUNG-YI LEE EMNLP-IJCNLP 2019 - 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, Proceedings of the Conference4
832020One-Shot Voice Conversion by Vector QuantizationWu, D.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings360
842020Training Code-Switching Language Model with Monolingual DataChuang, S.-P.; Sung, T.-W.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings40
852020Dykgchat: Benchmarking dialogue generation grounding on dynamic knowledge graphsTuan, Y.-L.; YUN-NUNG CHEN ; HUNG-YI LEE EMNLP-IJCNLP 2019 - 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, Proceedings of the Conference39
862020Interrupted and Cascaded Permutation Invariant Training for Speech SeparationYang, G.-P.; Wu, S.-L.; Mao, Y.-W.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings70
872020Sequence-to-Sequence Automatic Speech Recognition with Word Embedding Regularization and Fused DecodingLiu, A.H.; Sung, T.-W.; Chuang, S.-P.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings80
882020Towards Unsupervised Speech Recognition and Synthesis with Quantized Speech Representation LearningLiu, A.H.; Tu, T.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings230
892020Learning to encode text as human-readable summaries using generative adversarial networksWang, Y.-S.; HUNG-YI LEE Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 201833
902020What does a network layer hear? analyzing hidden representations of end-to-end asr through speech synthesisLi, C.-Y.; Yuan, P.-C.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings130
912020Tree transformer: Integrating tree structures into self-attentionWang, Y.-S.; HUNG-YI LEE ; Chen, Y.-N.; YUN-NUNG CHEN EMNLP-IJCNLP 2019 - 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, Proceedings of the Conference64
922020Zero-shot Reading Comprehension by Cross-lingual Transfer Learning with Multi-lingual Language Representation ModelHsu, T.-Y.; Liu, C.-L.; HUNG-YI LEE EMNLP-IJCNLP 2019 - 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, Proceedings of the Conference28
932019Personalized dialogue response generation learned from monologuesSu F.-G; Hsu A.R; Tuan Y.-L; Lee H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH120
942019Machine Comprehension of Spoken Content: TOEFL Listening Test and Spoken SQuADLee, Chia-Hsuan; Lee, Hung-yi; Wu, Szu-Lin; Liu, Chi-Liang; Fang, Wei; Hsu, Juei-Yang; JIUN-HAW LEE ; HUNG-YI LEE Ieee-Acm Transactions on Audio Speech and Language Processing76
952019Adversarial Attacks on Spoofing Countermeasures of Automatic Speaker VerificationLiu S; Wu H; Lee H.-Y; Meng H.; HUNG-YI LEE 2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2019 - Proceedings420
962019Code-switching sentence generation by generative adversarial networks and its application to data augmentationChang, C.-T.; Chuang, S.-P.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH280
972019Using Deep-Q Network to Select Candidates from N-best Speech Recognition Hypotheses for Enhancing Dialogue State TrackingTsai, R.T.-H.; Chen, C.-H.; Wu, C.-K.; Hsiao, Y.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings10
982019Towards End-to-end Speech-to-text Translation with Two-pass DecodingSung, T.-W.; Liu, J.-Y.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings220
992019Rhythm-Flexible Voice Conversion Without Parallel Data Using Cycle-GAN over Phoneme Posteriorgram SequencesYeh, C.-C.; Hsu, P.-C.; Chou, J.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2018 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2018 - Proceedings120
1002019Noise adaptive speech enhancement using domain adversarial trainingLiao, C.-F.; Tsao, Y.; Lee, H.-Y.; Wang, H.-M.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH160
1012019Improving Conditional Sequence Generative Adversarial Networks by Stepwise EvaluationYi-Lin Tuan; Hung-Yi Lee; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing2921
1022019Phonetic-and-Semantic Embedding of Spoken words with Applications in Spoken Content RetrievalChen, Y.-C.; Huang, S.-F.; Shen, C.-H.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2018 IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2018 - Proceedings150
1032019Temporal pattern attention for multivariate time series forecastingShih, Shun-Yao; Sun, Fan-Keng; HUNG-YI LEE Machine Learning391286
1042019Mitigating the Impact of Speech Recognition Errors on Spoken Question Answering by Adversarial Domain AdaptationChia-Hsuan Lee; Yun-Nung Chen; Hung-Yi Lee; HUNG-YI LEE ICASSP20
1052019One-shot voice conversion by separating speaker and content representations with instance normalizationChou, J.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH870
1062019Generative adversarial networks for unpaired voice transformation on impaired speechChen, L.-W.; Lee, H.-Y.; Tsao, Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH150
1072019Audio Word2vec: Sequence-to-Sequence Autoencoding for Unsupervised Learning of Audio Segmentation and RepresentationChen, Yi-Chen; Huang, Sung-Feng; Lee, Hung-yi; Wang, Yu-Hsuan; JIUN-HAW LEE ; HUNG-YI LEE Ieee-Acm Transactions on Audio Speech and Language Processing2922
1082019Adversarial Training of End-to-end Speech Recognition Using a Criticizing Language ModelLiu, A.H.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings280
1092019Towards Audio to Scene Image Synthesis Using Generative Adversarial NetworkWan, C.-H.; Chuang, S.-P.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings340
1102019Adversarial Learning of Label Dependency: A Novel Framework for Multi-class ClassificationTsai, C.-P.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings40
1112019End-to-end text-to-speech for low-resource languages by cross-lingual transfer learningChen, Y.-J.; Tu, T.; Yeh, C.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH380
1122019Unsupervised end-to-end learning of discrete linguistic units for voice conversionLiu, A.T.; Hsu, P.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH130
1132019Improved speech separation with time-and-frequency cross-domain joint embedding and clusteringYang, G.-P.; Tuan, C.-I.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH190
1142018Language Transfer of Audio Word2Vec: Learning Audio Segment Representations Without Target Language DataShen, C.-H.; Sung, J.Y.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings20
1152018Mitigating the impact of speech recognition errors on chatbot using sequence-to-sequence modelChen, P.-J.; Hsu, I.-H.; Huang, Y.-Y.; HUNG-YI LEE 2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2017 - Proceedings120
1162018Joint Learning of Interactive Spoken Content Retrieval and Trainable User SimulatorPei-Hung Chung; Kuan Tung; Ching-Lun Tai; Hung-Yi Lee; HUNG-YI LEE INTERSPEECH10
1172018Interactive Spoken Content Retrieval by Deep Reinforcement LearningHUNG-YI LEE ; Pei-Hung Chung; Yen-Chen Wu; Tzu-Hsiang Lin; Tsung-Hsien Wen; LIN-SHAN LEE IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing85
1182018Domain Independent Key Term Extraction from Spoken Content Based on Context and Term Location Information in the UtterancesLin, H.-C.; Yang, C.-Y.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings10
1192018Segmental Audio Word2Vec: Representing Utterances as Sequences of Vectors with Applications in Spoken Term DetectionWang, Y.-H.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings360
1202018Supervised and Unsupervised Transfer Learning for Question AnsweringYu-An Chung; Hung-Yi Lee; James Glass; HUNG-YI LEE NAACL-HLT00
1212018ODSQA: Open-domain Spoken Question Answering DatasetChia-Hsuan Lee; Shang-Ming Wang; Huan-Cheng Chang; Hung-Yi Lee; HUNG-YI LEE SLT300
1222018Spoken SQuAD: A Study of Mitigating the Impact of Speech Recognition Errors on Listening ComprehensionChia-Hsuan Li; Szu-Lin Wu; Chi-Liang Liu; Hung-yi Lee; HUNG-YI LEE INTERSPEEH260
1232018Personalized word representations carrying personalized semantics learned from social network postsLin, Z.-W.; Sung, T.-W.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2017 - Proceedings30
1242018Query-by-example spoken term detection using attention-based multi-hop networksAo, C.-W.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings150
1252018Seeing and hearing too: Audio representation for video captioningChuang, S.-P.; Wan, C.-H.; Huang, P.-C.; Yang, C.-Y.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE 2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop, ASRU 2017 - Proceedings50
1262018Improving Unsupervised Style Transfer in End-to-End Speech Synthesis with End-to-End Speech RecognitionDa-Rong Liu; Chi-Yu Yang; Szu-Lin Wu; Hung-Yi Lee; HUNG-YI LEE SLT160
1272017Order-preserving abstractive summarization for spoken content based on connectionist temporal classificationLu, B.-R.; Shyu, F.; Chen, Y.-N. ; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association20
1282017Personalizing Recurrent Neural Network Based Language Model by Social NetworkHung-yi Lee; Bo-Hsiang Tseng; Tsung-Hsien Wen; Yu Tsao; HUNG-YI LEE IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing1714
1292017Abstractive headline generation for spoken content by attentive recurrent neural networks with ASR error modelingYu, L.-C.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2016 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2016 - Proceedings40
1302017Hierarchical attention model for improved machine comprehension of spoken contentFang, W.; Hsu, J.-Y.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2016 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2016 - Proceedings70
1312017Learning Chinese Word Representations From Glyphs Of CharactersTzu-Ray Su; HUNG-YI LEE EMNLP450
1322017Gate Activation Signal Analysis for Gated Recurrent Neural Networks and Its Correlation with Phoneme BoundariesYu-Hsuan Wang; Cheng-Tao Chung; Hung-yi Lee; HUNG-YI LEE INTERSPEECH200
1332017Personalized acoustic modeling by weakly supervised multi-task deep learning using acoustic tokens discovered from unlabeled dataWei, C.-K.; Chung, C.-T.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings10
1342017Recurrent Neural Network based language modeling with controllable external MemoryKo, W.-J.; Tseng, B.-H.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings30
1352016An iterative deep learning framework for unsupervised discovery of speech features and linguistic units with applications on spoken term detectionChung, C.-T.; Tsai, C.-Y.; Lu, H.-H.; Liu, C.-H.; LIN-SHAN LEE ; HUNG-YI LEE 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2015 - Proceedings80
1362016Neural attention models for sequence classification: Analysis and application to key term extraction and dialogue act detectionShen, S.-S.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH260
1372016Interactive spoken content retrieval by deep reinforcement learningWu, Y.-C.; Lin, T.-H.; Chen, Y.-D.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH20
1382016Towards structured deep neural network for automatic speech recognitionLiao, Y.-H.; LIN-SHAN LEE ; HUNG-YI LEE 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2015 - Proceedings60
1392015Personalized Speech Recognizer with Keyword-based Personalized Lexicon and Language Model using Word Vector RepresentationsChing-Feng Yeh; Yuan-ming Liou; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Interspeech0
1402015Spoken Content Retrieval - Beyond Cascading Speech Recognition with Text RetrievalLin-shan Lee; James Glass; Hung-yi Lee; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; JIUN-HAW LEE IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing7867
1412015Personalizing universal recurrent neural network language model with user characteristic features by social network crowdsourcing.Tseng, Bo-Hsiang; LIN-SHAN LEE ; HUNG-YI LEE 2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2015, Scottsdale, AZ, USA, December 13-17, 201560
1422014Alignment of spoken utterances with slide content for easier learning with recorded lectures using structured support vector machine (SVM)Lu, H.; Shen, S.-S.; Shiang, S.-R.; Lee, H.-Y.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1432014Semantic retrieval of personal photos using matrix factorization and two-layer random walk fusing sparse speech annotations with visual featuresLiou, Y.-M.; Fu, Y.-S.; Lee, H.-Y.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1442014Spoken question answering using tree-structured conditional random fields and two-layer random walkShiang, S.-R.; Lee, H.-Y.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1452014Lifting motion planning for humanoid robotsLee, H.-Y.; Huang, H.-P.; HUNG-YI LEE ; HAN-PANG HUANG IEEE International Conference on Automation Science and Engineering30
1462014Spoken knowledge organization by semantic structuring and a prototype course lecture system for personalized learningLee, H.-Y.; Shiang, S.-R.; Yeh, C.-F.; Chen, Y.-N.; Huang, Y.; Kong, S.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; YUN-NUNG CHEN ; JIUN-HAW LEE ; Chen, Y.-N. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing1615
1472014Improved semantic retrieval of spoken content by document/query expansion with random walk over acoustic similarity graphsLee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; JIUN-HAW LEE IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing108
1482014Improved open-vocabulary spoken content retrieval with word and subword lattices using acoustic feature similarityLee, H.-Y.; Chou, P.-W.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; JIUN-HAW LEE Computer Speech and Language94
1492013Speaking Rate Normalization with Lattice-based Context-dependent Phoneme Duration Modeling for Personalized Speech Recognizers on Mobile DevicesChing-Feng Yeh; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Interspeech 2
1502013Supervised spoken document summarization based on structured support vector machine with utterance clusters as hidden variablesShiang, S.-R.; Lee, H.-Y.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1512013Towards unsupervised semantic retrieval of spoken content with query expansion based on automatically discovered acoustic patternsLi, Y.-C.; Chung, C.-T.; Chan, C.-A.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2013 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2013 - Proceedings70
1522013Unsupervised domain adaptation for spoken document summarization with structured support vector machineChou, Y.-Y.; Wang, Y.-B.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing40
1532013Interactive spoken content retrieval by extended query model and continuous state space Markov Decision ProcessWen, T.-H.; Su, P.-H.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing70
1542013Recurrent neural network based language model personalization by social network crowdsourcingWen, T.-H.; Heidel, A.; Lee, H.-Y.; Tsao, Y.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1552013Enhancing query expansion for semantic retrieval of spoken content with automatically discovered acoustic patternsLi, Y.-C.; Chung, C.-T.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings100
1562013Enhanced Spoken Term Detection Using Support Vector Machines and Weighted Pseudo ExamplesLee, Hung-yi; LIN-SHAN LEE ; JIUN-HAW LEE ; HUNG-YI LEE Ieee Transactions on Audio Speech and Language Processing017
1572013Ensemble of machine learning and acoustic segment model techniques for speech emotion and autism spectrum disorders recognitionLee, H.-Y.; Hu, T.-Y.; Jing, H.; Chang, Y.-F.; Tsao, Y.; Kao, Y.-C.; Pao, T.-L.; HUNG-YI LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 
1582012Interactive Spoken Content Retrieval with Different Types of Actions Optimized by a Markov Decision ProcessTsung-Hsien Wen; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Annual Conference of the International Speech Communication Association 5
1592012Personalized language modeling by crowd sourcing with social network data for voice access of cloud applicationsWen, T.-H.; Lee, H.-Y.; Chen, T.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; LIN-SHAN LEE 2012 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 201290
1602012Interactive spoken document retrieval with suggested key terms ranked by a Markov decision processPan, Y.-C.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing2217
1612012Integrating recognition and retrieval with relevance feedback for spoken term detectionLee, H.-Y.; Chen, C.-P.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; JIUN-HAW LEE IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing98
1622012Recognition of highly imbalanced code-mixed bilingual speech with frame-level language detection based on blurred posteriorgramYeh, C.-F.; Heidel, A.; Lee, H.-Y.; LIN-SHAN LEE ; HUNG-YI LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings90
1632012Open-vocabulary retrieval of spoken content with shorter/longer queries considering word/subword-based acoustic feature similarityLee, H.-Y.; Chou, P.-W.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE 13th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2012, INTERSPEECH 2012 
1642012Supervised spoken document summarization jointly considering utterance importance and redundancy by structured support vector machineLee, H.-Y.; Chou, Y.-Y.; Wang, Y.-B.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE 13th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2012, INTERSPEECH 2012 
1652012Improved semantic retrieval of spoken content by language models enhanced with acoustic similarity graphLee, H.-Y.; Wen, T.-H.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; LIN-SHAN LEE 2012 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2012120
1662012Semantic query expansion and context-based discriminative term modeling for spoken document retrievalTu, T.-W.; Lee, H.-Y.; Chou, Y.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing40
1672012Utterance-level latent topic transition modeling for spoken documents and its application in automatic summarizationHUNG-YI LEE ; YUN-NUNG CHEN ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings50
1682012Unsupervised two-stage keyword extraction from spoken documents by topic coherence and support vector machineYUN-NUNG CHEN ; Huang, Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings110
1692011Improved spoken term detection using support vector machines with acoustic and context features from pseudo-relevance feedbackTu, T.-W.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ; LIN-SHAN LEE 2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2011150
1702011Improved spoken term detection using support vector machines based on lattice context consistencyLee, H.-Y.; Tu, T.-W.; Chen, C.-P.; Huang, C.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings140
1712011Improved speech summarization and spoken term detection with graphical analysis of utterance similaritiesLee, H.-Y.; Chen, Y.-N.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2011 
1722011Improved spoken term detection with graph-based re-ranking in feature spaceYUN-NUNG CHEN ; Chen, C.-P.; HUNG-YI LEE ; Chan, C.-A.; LIN-SHAN LEE ;  ; Chen, Y.-N.ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing200
1732010An initial attempt to improve spoken term detection by learning optimal weights for different indexing featuresChen, Y.-H.; Chou, C.-C.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings20
1742010Integrating recognition and retrieval with user feedback: A new framework for spoken term detectionLee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings70
1752010Improved spoken term detection by discriminative training of acoustic models based on user relevance feedbackLee, H.-Y.; Chen, C.-P.; Yeh, C.-F.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2010 
1762010Improved spoken term detection by feature space pseudo-relevance feedbackChen, C.-P.; Lee, H.-Y.; Yeh, C.-F.; Lee, L.-S.; HUNG-YI LEE 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2010 
1772010A framework integrating different relevance feedback scenarios and approaches for spoken term detectionLee, H.-Y.; Chen, C.-P.; Yeh, C.-F.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE 2010 IEEE Workshop on Spoken Language Technology, SLT 2010 - Proceedings20
1782009Improved lattice-based spoken document retrieval by directly learning from the evaluation measuresMeng, C.-H.; Lee, H.-Y.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings110
1792009Spoken term detection from bilingual spontaneous speech using code-switched lattice-based structures for words and subword unitsLee, H.-Y.; Tang, Y.-L.; Tang, H.; HUNG-YI LEE ; LIN-SHAN LEE Proceedings of the 2009 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 200980